Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının yaptırılması bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan bu isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasıdır.

Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, sözleşme ile periyodik bakıma tabi olan bir asansörde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Asansörün, markası, tipi, kullanılış şekli, taşıma kapasitesi ve bulunduğu yerin adresi, sorumluluk sigortası poliçesinde gösterilmiş olmalıdır.
 • Meydana gelen kaza sırasında üçüncü kişiler zarar görmüş olmalıdır.

İşte bu şekilde, asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Sigorta şirketi ayrıca asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası ile ilgili olarak bir dava açılmışsa, bu davada karar verilen mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de ödemekle yükümlüdür. Ancak karar verilen tazminat miktarı sigorta bedelini geçiyorsa bu durumda sigorta şirketi avukatlık ücreti dahil bütün dava masraflarını, ancak sigorta bedeli oranında öder.

Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigorta ettirenin eşi, çocukları, evlatlıkları, kendisi ile birlikte oturan kardeşleri, damatları, gelinleri ve bakımlarını sağladığı diğer akrabaları tarafından yapılan talepler
 • Sigorta ettiren bir şirket ise, bu şirketin sınırsız sorumlu ortakları ile bu kişilerin aile fertleri tarafından yapılan talepler
 • Özellikle taşıma kapasitesinin üzerinde kullanım nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Yangın, yıldırım, patlama, sel, deprem veya benzer dış bir etki nedeniyle meydana gelen maddi hasarlar
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya artıklardan ortaya çıkan zararlar
 • Grev veya lokavt olayları sırasında meydana gelen hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

Sigorta şirketi ayrıca asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası ile sigorta ettiren kişiyi hem haklı taleplere karşı hem de yersiz ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. Gerekli açıklamaları almak ve buna uygun bir poliçe edinmek açısından bu yararlı bir yol olacaktır.