İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de işletme ve ürün sorumluluk sigortasıdır.

İşletme ve ürün sorumluluk sigortası esas olarak sağladığı güvence, işletme olarak üretilen ve kullanıcıya sunulan ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilerin bedensel ya da maddi olarak bir zarar görmeleri durumunda ortaya çıkmaktadır.

Bu kullanımda üçüncü kişiler şu şekilde zarar görmüş olabilir:

 • Üretilen veye tasarımı yapılan ürün eksik ya da yanlış bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olabilir.
 • Ürünlerde herhangi bir üretim ve tasarım hatası yoktur ancak kullanım talimatları yeterince açık değildir veya hatalı yazılmıştır. Bu yüzden de ürünlerin kullanımı sırasında bir zarar meydana gelmiş olabilir.
 • Ürünleri bu şekilde kullananlar ya da diğer üçüncü kişiler, bedensel olarak veya maddi olarak zarar görmüş olabilirler.
 • Zarar poliçe süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Ortaya çıkan zararlar üçüncü kişilerin ölümü, yaralanması ve sağlıklarının bozulması şeklinde olabilir.
 • Ortaya çıkan zararlar ayrıca üçüncü kişilere ait mallarda hasarlara neden olabilir.
 • Ürünlerin tasarımından üretimine kadar hatta dağıtılmasına kadar uzanan zincir içinde sorumlu kabul edilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin yasal sorumlulukları da işletme ve ürün sorumluluk sigortası ile güvence altına almaktadır.

Esas olarak bu sigorta çeşidi üçüncü sahıs mali mesuliyet sigortası genel sartları hükümleri içinde değerlendirilir.

Sigorta şirketi ayrıca işletme ve ürün sorumluluk sigortası ile sigorta ettiren kişiyi hem haklı taleplere karşı hem de yersiz ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır.

İşletme ve ürün sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Üretilen malın kendisinde ortaya çıkan zarar ve kayıplar
 • Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği ortaya çıkan mal ve ürünün iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan harcamalar
 • Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği ortaya çıkan mal ve ürünün geri çekilmesi için yapılan harcamalar
 • Üretim sırasında esas alınan projede, formülde, planda, reklamlarda ya da basılı dokümanlardaki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik yüzünden ortaya çıkan zararlar ve kayıplar
 • İşin durması ya da kar kaybı gibi zararlar

İşte bu şekilde, işletme ve ürün sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. İşletme ve ürün sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. Gerekli açıklamaları almak ve buna uygun poliçe edinmek açısından bu yararlı bir yol olacaktır.