İşveren Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de işveren sorumluluk sigortasıdır.

İşveren sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • İşyerinde yaşanan bir iş kazası yüzünden işveren yasal sorumluluk taşıyor olmalıdır.
 • İşyerinde bir hizmet akdi ile çalışan ve sosyal sigortalar yasalarına tabi olan işçiler veya bunların hak sahiplerinin bu kaza yüzünden bir tazminat talebi olmalıdır.
 • Talep edilen tazminat tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında olmalıdır.
 • Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene karşı iş kazaları yüzünden rüca davaları açılmış olabilir.

İşte bu şekilde, işveren sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Sigorta şirketi ayrıca işveren sorumluluk sigortası ile ilgili olarak bir dava açılmışsa, bu davada karar verilen mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de ödemekle yükümlüdür. Ancak karar verilen tazminat miktarı sigorta bedelini geçiyorsa bu durumda sigorta şirketi avukatlık ücreti dahil bütün dava masraflarını, ancak sigorta bedeli oranında öder.

Bu sayılanlar dışında eğer poliçede aksine hüküm bulunmuyorsa, işveren sorumluluk sigortası genel şartları aşağıda sayılan halleri kapsam dışında kabul etmektedir:

 • Kaza, çalışanların işveren tarafından sağlanan bir araçla işin yapıldığı yere toplu olarak taşınmaları sırasında meydan gelmişse
 • Kaza, çalışanların işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işlerini yapmadan geçirdikleri süre içinde meydana gelen iş kazaları
 • Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Meslek hastalıkları yüzünden yapılacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri
 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • İşverenin faaliyet alanı dışında kalan herhangi bir nükleer yakıttan veya artıklardan ortaya çıkan zararlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

İşte bu şekilde, işveren sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. İşveren sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumla, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. Gerekli açıklamaları almak ve buna uygun poliçe edinmek açısından bu yararlı bir yol olacaktır.