Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortasıdır.

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, poliçede belirtilen kıyı tesisinde kaynaklanan bir olay yüzünden meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza, ülkemizin iç suları, karasuları ve kıta sahanlığında meydana gelen kirlenme veya kirlenme tehlikesinden kaynaklanmış olmalıdır.
 • Olay sonucu ortaya çıkan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar güvence altındadır.
 • Kaza ile üçüncü kişilerin yaralanması ve ölümü ile ortaya çıkan zararlar güvence altındadır.
 • Kaza ile özel mallarda meydana gelecek zararlar güvence altındadır.
 • Aynı zamanda çeşitli yasa hükümleri uyarınca, işletmeci firmaya yüklenecek hukuki sorumluluklar da güvence altındadır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Bu arada kirlenme aniden veya beklenmedik şekilde oluşmamışsa, yavaş yavaş oluşan bir kirlilik söz konusu ise bu durum sigorta teminatı kapsamının dışındadır.

Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya çıkan bir olay yüzünden, sadece poliçe süresi içinde işletmeci firmaya yapılan tazminat talepleri için güvence sağlar. Bu sigorta, aynı zamanda işlemeci firmanın haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına alır.

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

 • Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren bir yıl içinde bu yüzden üçüncü bir kişi hayatını kayberse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.
 • Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde üçüncü bir kişi sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.
 • Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan üçünçü kişilerin ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.
 • Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, üçünçü kişilerin malvarlığında bir azalma meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararlardır. Üçüncü kişilerin geçinmek için kullandığı doğal ve canlı kaynaklardaki zararlar güvence dışındadır.
 • Temizleme masrafları teminatı: Kaza sırasında kirlenen alanların temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların masraflarıdır.
 • Atıkların taşınması ve yok edilmesi teminatı: Kazanın neden olduğu atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılan masraflardır.

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumlarda doğan zararları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır:

 • İşletici firma tarafından talep edilecek tazminat talepleri
 • Kıyı tesisi görevlileri ve işletici firmanın, eylemlerinden sorumlu oldukları kişilerin talepleri
 • Manevi tazminat talepleri
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Niteliği ne olursa olsun herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer artıklardan meydana gelen radyasyon veya radyoaktif bulaşmaların neden olduğu bütün hasarlar
 • Grev, lokavt ve işçi hareketleri sırasında ortaya çıkan zararlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, yer kayması, kar ağırlığı, sel ve su baskını, fırtına gibi doğal olaylar sonucu ortaya çıkan tazminat talepleri
 • Bozulan çevrenin yeniden düzenlenmesi için yapılan masraflar
 • Geçinmek amacı ile kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar
 • Yavaş yavaş olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan zararlar.

 

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortasının hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.