Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de mesleki sorumluluk sigortasıdır.

Mesleki sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, sigorta poliçesinde belirtilen ve ilgili taraflarca tanımı yapılan ve sınırları çizilen mesleki faaliyet yapılırken meydan gelmiş olmalıdır.
 • Kaza, poliçe süresi içinde meydana gelmiş olmalı ve bu olayın sorumluluğu ile bir tazminat talebi, poliçe süresi içinde ya da sonrasında yapılmış olmalıdır.
 • Sigorta poliçesi tazminat talebi yanında limitler içinde kalan makul giderleri de güvence altına alabilir.
 • Sigorta poliçesinde aksine hüküm yoksa, işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğu da güvence altındadır.

Yine mesleki sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamı dışında kalan durumları şu şekilde belirlemiştir:

 • Meslek sahibinin, poliçede belirlenmiş olan ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile çizilen mesleki faaliyetleri dışında kalan faaliyetleri yüzünden doğan tazminat talepleri
 • Mesleki faaliyetin ifası sırasında, meslek sahibinin kasten neden olduğu olay ve davranışlar
 • Meslek sahibinin veya yanında çalıştırdığı kişilerin, faaliyetleri sırasında alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunmaları sonucu meydana gelen zararlar

Bu sayılanlar dışında eğer poliçede aksine hüküm bulunmuyorsa, mesleki sorumluluk sigortası genel şartları aşağıda sayılan halleri de kapsam dışında kabul etmektedir:

 • Elektronik ortamda saklanabilir her türlü belgenin kaybı veya imha edilmesi
 • Ülke sınırları dışında bir mahkemede açılan tazminat davaları
 • Her türlü haksız rekabet
 • Her tür telif hakkı, ticaret unvanı, marka ve benzeri hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri
 • Meslek sahibinin mesleki faaliyeti ifası sırasında eş ve çocuklar, anne, baba ve kardeşine karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri
 • Her türlü çevre kirliliğinden doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri
 • Niteliği ne olursa olsun herhangi bir nükleer yakıttan veya atıklardan kaynaklanan kirlilik yüzünden yapılacak tazminat talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Manevi tazminat talepleri
 • İdari ve adli para cezaları ve benzeri cezai şartlar
 • Meslek sahibinin iflasına bağlı olarak ortaya çıkacak zararlar
 • Meslek sahibinin aleyhine ceza takibatı yapıldığında, bütün masraflar

İşte bu şekilde, mesleki sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. Gerekli açıklamaları almak ve buna uygun poliçe edinmek açısından bu yararlı bir yol olacaktır.