Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sonuç olarak işyeri sahipleri üçüncü kişilerin tazminat talepleri ve tedavi masrafları ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır.

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • İşletme sahibi özel güvenlik görevlilerini, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasaya dayanarak istihdam etmiş olmalıdır.
 • Kaza, özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasa çerçevesinde görevlerini yerine getirirken meydan gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sırasında üçüncü kişiler olay yüzünden, ölüm, yaralanma veya sakatlanma gibi bedensel olarak ya da maddi olarak zarar görmüş olmalıdır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmeci firmanın, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

 • Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde bu yüzden üçüncü bir kişi hayatını kayberse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.
 • Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde üçüncü bir kişi sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.
 • Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan üçünçü kişilerin ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.
 • Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, üçünçü kişilerin taşınır veya taşınmaz mallarında bir zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararlardır.

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumlarda doğan zararları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır:

 • İşletme sahibinin uğradığı zararlara ilişkin talepler
 • İşletme sahibine bir hizmet ilişkisiyle bağlı olan kişiler ile eşi, çocukları ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından talep edilecek tazminat talepleri
 • Verilen özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları yüzünden işletme sahibine yöneltilebilecek tazminat talepleri
 • Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde kullanmaları ya da görev alanı dışında kullanmaları yüzünden işletme sahibine yöneltilebilecek tazminat talepleri
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 • Özel güvenlik görevlilerinin, resmi makamların sevk ve idaresi altında bulunmaları sırasında kusurlu veya yetkilerini aşan şekilde davranmaları yüzünden uğranabilecek zararlara ilişkin talepler
 • İşletme sahibinin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği tazminat talepleri
 • Niteliği ne olursa olsun herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer artıklardan meydana gelen radyasyon veya radyoaktif bulaşmaların neden olduğu bütün hasarlar
 • Yasalar uygun olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilen özel güvenlik hizmeti sırasında ileri sürülebilecek tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri

 

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasının hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.