Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortasıdır.

Genel anlamda, zorunlu sorumluluk sigortalarından biri olan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasına çok benzemektedir. Aralarındaki belirgin fark, tamamlayıcı hekim sigortasının güvence miktarının zorunlu sigorta için geçerli limitin üzerinde olmasıdır.

Tamamlayıcı hekim sorumluluksigortası ile sağlanan güvenceler şunlardır:

  • Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan ya da serbest olarak faaliyet gösteren doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin, mesleklerini yaparlarken, üçüncü kişilere verecekleri zararlar yüzünden karşılacakları tazminat talepleri.
  • Bu sigorta poliçesinde gösterilen güvence miktarı, sigorta şirketinin talep başına ve poliçe süresince toplam sorumluluğunu göstermektedir.
  • Bu sigorta poliçesinde gösterilen güvence miktarı, zorunlu sorumluluk sigortası olan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitini geçen tutarlar için söz konusudur. Yani önce zorunlu sorumluluk sigortası kullanılacak, bu limit aşmadığı sürece tamamlayıcı hekim sorumluluksigortası devreye girmeyecektir.
  • Tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası, maddi ve manevi tazminat yanında, yargılama giderleri ve karar verilecek faiz tutarları için de güvence vermektedir.
  • Tamamlayıcı hekim sorumluluksigortası yapılırken taraflar, sigorta genel şartları yanında yasalara ve ahlaka aykırı olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilirler.
  • Güvence dışında kalan durumlar aynı tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları esasları geçerlidir.

Tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortasının kapsamı şu şekilde açıklanabilir:

  • Kaza, tıp meslekleri uygulamalarına dair yasa kuralları çerçevesinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin, mesleklerini yaparken meydana gelmiş olmalıdır.
  • Kaza poliçe süresi içinde ya da poliçe tarihinden önceki son on yıllık süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.
  • Bu kaza yüzünden kendisine karşı bir tazminat talebi yapılmış olmalıdır.
  • Aynı zamanda tazminat talebine bağlı olarak yargılama giderleri ve faiz ve benzeri giderler de güvence altındadır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan kişilerin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Buradaki geçmişe dönük on yıllık süre 30 Temmuz 2009 tarihinden önceye gidemez. Aynı zamanda bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara karşı, poliçe dönemi içinde ihbar gerçekleşse bile güvence söz konusu değildir.

Ortaya çıkan kaza ile ilgili olarak sigortalının doktorluk faaliyetine son vermesi durumunda, son poliçe dönemindeki faaliyetinden dolayı poliçe vadesinin sona ermesinden itibaren iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkacak tazminat talepleri de güvence altındadır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmeci firmanın, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.