Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sonuç olarak işyeri sahipleri üçüncü kişilerin tazminat talepleri ve tedavi masrafları ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır.

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk sigortaları hakkında kararın ikinci maddesi bu sigortanın konusuna giren maddeleri şu şekilde saymıştır:

 • Petrol ve petrol ürünleri
 • Mühimmat ve patlayıcı maddeler
 • Kimyevi gübreler, tuzlar, bazlar, asitler, boyalar
 • Oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot ve benzeri diğer kimyevi maddeler
 • Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik ürünler (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, çocuk tabanca mantarları)
 • Perakende olarak satılanlar dışında, her türlü kibrit, ispirto ve alkol
 • Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı
 • Çevre Kanunu kapsamında bulunan ancak burada sayılmayan diğer tehlikeli kimyasal maddeler
 • Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, yukarıda sayılan tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetleri sırasında meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sonucunda, kusurları bulunsun bulunmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar ortaya çıkmış olmalıdır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Eğer bu işyerinde kullanılmak üzere LPG tüpleri bulunduruluyorsa ve bu tüplerin patlaması, gaz kaçırması ve yangın çıkarması sonucu zarar ortaya çıkmışsa, bu zararlar, tüpgaz sorumluluk sigortası tarafından karşılanır. Ancak bu sırada işyerinde bulunan patlayıcı ve yanıcı maddeler de zarara yol açmışsa, tazminat ödemelerinde öncelik tüpgaz sorumluluk sigortasındadır. Bu sigortanın limitleri yetersiz olursa tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası limitleri devreye girer. Eğer hasara neden olan kazanın çıkış nedeni tehlikeli maddeler olursa, öncelikle tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası işlemeye başlar.

Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile, işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır.

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumlarda doğan zararları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır:

 • Olaya kasıtlı davranışı ile neden olan kişilerin zarar talepleri
 • Manevi tazminata ilişkin talepler
 • İşletmecinin kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar
 • İşletmeciye vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer artıklardan meydana gelen radyasyon veya radyoaktif bulaşmaların neden olduğu bütün hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

 

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasının hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.