Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sonuç olarak işyeri sahipleri üçüncü kişilerin tazminat talepleri ve tedavi masrafları ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıda sayılan kişiler tarafından yaptırılır:

 • Kamu sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişiler için kendileri tarafından
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişiler için ayrı ayrı bağlı oldukları kuruluşlar tarafından
 • Mesleklerini serbest olarak yapan doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişiler ve sözleşmeli aile doktorları için kendileri tarafından

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, tıp meslekleri uygulamalarına dair yasa kuralları çerçevesinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin, mesleklerini yaparken meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza poliçe süresi içinde ya da poliçe tarihinden önceki son on yıllık süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Bu kaza yüzünden kendisine karşı bir tazminat talebi yapılmış olmalıdır.
 • Aynı zamanda tazminat talebine bağlı olarak yargılama giderleri ve faiz ve benzeri giderler de güvence altındadır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan kişilerin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır.

Buradaki geçmişe dönük on yıllık süre 30 Temmuz 2009 tarihinden önceye gidemez. Aynı zamanda bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara karşı, poliçe dönemi içinde ihbar gerçekleşse bile güvence söz konusu değildir.

Ortaya çıkan kaza ile ilgili olarak sigortalının doktorluk faaliyetine son vermesi durumunda, son poliçe dönemindeki faaliyetinden dolayı poliçe vadesinin sona ermesinden itibaren iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkacak tazminat talepleri de güvence altındadır.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumlarda doğan zararları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır:

 • Doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin poliçede belirlenmiş olan ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen doktorluk faaliyetleri dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
 • Doktorluk faaliyetlerinin yapılması sırasında kasten sebep olunan her türlü olay ve davranışlar
 • Doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin ve yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, poliçede belirtilen doktorluk faaliyetlerini yaparlarken, alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunmaları yüzünden meydana gelen olaylar
 • İnsani görevin yerine getirilmesi durumu hariç, doktorlar, diş doktorları ve yasalara göre uzman sayılan kişilerin sorumluluk alanı dışındaki faaliyetleri yüzünden kaynaklanan tazminat talepleri
 • İdari ve adli para cezaları dahil her türli ceza koşulları
 • Yapılan çeşitli deneylerden kaynaklanan tazminat talepleri

 

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.