Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Sonuç olarak işyeri sahipleri üçüncü kişilerin tazminat talepleri ve tedavi masrafları ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, iş yeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan zorunlu sorumluluk sigortalarından biri de tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasıdır.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir: Bu sigorta, Likit Petrol Gazını (LPG) tüplere dolduran firmaların, dolum yaptıkları ya da doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığı ile veya doğrudan doğruya tüketiciye sattıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde kusurları olsun veya olmasın, patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını kapsamaktadır.

İşte bu durumda, bu sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, işletmecinin, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Bir zarar meydana geldiğinde işyerinin kusurlu olup olmadığına bakılmadan üçüncü kişilerin zararı karşılanır. Bu zararın tüpün hatalı takılmasından, kullanıcının kullanma hatasından, dolum hatasından veya tüpün imalat hatasından meydana gelmiş olması durumu değiştirmez.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, yaptırılmak zorunda olan tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırılmaktadır. Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası bulunan bir işyerinde, böyle bir kazanın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan zararlar öncelikle tüpgaz sorumluluk sigortası limitleri içinde sigorta şirketi tarafından tazmin edilir.

Ancak bu sırada işyerinde bulunan patlayıcı ve yanıcı maddeler de zarara yol açmışsa, tazminat ödemelerinde öncelik tüpgaz sorumluluk sigortasındadır. Bu sigortanın limitleri yetersiz olursa tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası limitleri devreye girer. Eğer hasara neden olan kazanın çıkış nedeni tehlikeli maddeler olursa, öncelikle tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası işlemeye başlar.

Ayrıca bu sorumluluk sigortası ile, işletmecinin haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır. Bu arada, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması durumunda, sigorta poliçesinin öngördüğü limitler içinde davanın takip ve yönlendirmesinde işyeri sahibi ile birlikte sigorta şirketi de söz sahibidir. İşyeri sahibi sigorta şirketinin göstereceği avukata vekaletname vermek zorundadır. Sigorta şirketi dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak karar verilen tazminat miktarı sigorta bedelini aşarsa, sigorta şirketi bu masrafları, sigorta bedelinin tazminat tutarına oranı tutarında öder.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumlarda doğan zararları sigorta kapsamı dışında tutmaktadır:

  • Olaya kasıtlı davranışı ile neden olan kişilerin zarar talepleri
  • Manevi tazminata ilişkin talepler
  • İşletmecinin kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar
  • İşletmeciye vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar
  • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
  • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer artıklardan meydana gelen radyasyon veya radyoaktif bulaşmaların neden olduğu bütün hasarlar
  • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

 

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasının hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.