Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasıdır.

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası genel şartları, bu sigortanın kapsamını şu şekilde belirlemiştir:

 • Kaza, sigorta poliçesi süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişiler ölüm, yaralanma veya sağlıklarını kaybetme şeklinde bir zarara uğramış olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişilerin mal varlıklarında maddi zararlar meydana gelmiş olmalıdır.
 • Sigorta ettiren ile üçüncü kişiler arasında poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkiler bulunmalıdır.

Sigorta şirketi ayrıca üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası ile sigorta ettiren kişiyi hem haklı taleplere karşı hem de yersiz ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır. Eğer sigorta ettiren bir şirket veya kuruluş ise (hükmi şahsiyet ise) bu sorumluluk sigortası, şirket organlarının vazifelerini yaparken üçüncü kişilere verecekleri zararları de güvence altına almaktadır.

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigorta ettirenin eşi, çocukları, evlatlıkları, kendisi ile birlikte oturan kardeşleri, damatları, gelinleri ve bakımlarını sağladığı diğer akrabaları tarafından yapılan talepler
 • Sigorta ettiren bir şirket ise, bu şirketin sınırsız sorumlu ortakları ile bu kişilerin aile fertleri tarafından yapılan talepler
 • Motorlu nakil araçları ve römorkların, motorlu bisikletlerin ve her çeşit hava nakil aracının sürücüleri veya sahiplerine karşı ileri sürülen talepler
 • Otomobil, motosiklet, bisiklet, deniz motoru, at, boks, güreş yarışlarına, antremanlar dahil katılmaktan doğan talepler
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Zelzele, toprak kayması, su basması, çığ, yanardağ patlaması, infilak, yangın, duman, sis, yüzünden çürüme veya rutubet alma yüzünden meydana gelen zararlar
 • Üçüncü kişilere ait olan ve sigorta ettirene koruma, nakil, tamir veya işlenmek üzere veya benzer bir nedenle bırakılan malların uğrayacağı zararlar
 • Sigorta ettiren adına hareket eden kişiler tarafından imal edilen veya işlenen mallarda işin veya teslimatın kusurlu olması yüzünden meydana gelen zararlar
 • Aynı kişilerin çalıştıkları bina ve araziye yaptıkları hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

İşte bu şekilde, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.