Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

En basit anlatımı ile çevre kirliliği, çevrenin insan eliyle doğal olmayan bir şekilde bozulmasıdır. Ekosistem denilen ve bütün canlıların bilerek veya bilmeyerek bir ilişki içinde olduğu dünya üzerindeki yaşam ortamı, hava, su ve toprak gibi temel ögelerden meydana geliyor. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve bütün mikro organizmalar ekosistemin bir parçasıdır. Bütün bu canlıların ilişki içinde bulunduğu çevrenin yaşamsal aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, niteliklerini bozan ve yapısal zararlar meydana getiren yabancı maddelerin, hava, su ve toprağa orantısız bir şekilde karışmasına ise çevre kirliliği adı verilmektedir.

Dünya nüfusunun hızla artması ve teknolojinin sorumsuz kullanımı kirliliğin doğaya ve çevreye verdiği zararın boyutlarını her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu yüzden de çevrenin korunması hergün daha önemli hale gelmektedir. Doğal kaynakların bozulması, hava, su ve toprağın kirlenmesi, canlıların sağlığı üzerinde de ciddi hasarlar meydana getirmektedir.

Bu açıdan yasal önlemler alınmaya başlanması, çevreyi koruma adına yasal düzenlemelere gidilmesi bir zorunluk halini almıştır. Sadece kişiler değil bütün kuruluşlar da çevreye karşı duyarlı ve bu sorumluluğun bilincinde olmak zorundadır.

Sigortacılık sektöründe de çevre kirliliği mali sorumluluk sigotası genel şartları hazırlanmış ve 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde çevre kirliliği sigortalarının da ülkemizde yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Çevreyi koruyan yasal düzenlemeler, atıkların neden olduğu veya neden olacağı çevre kirlenmesini önlemek, sınırlandırmak ve gidermek için, bu şekilde çevreyi iyileştirmek için yapılacak tüm harcamaların buna neden olan kişi veya kuruluşlar tarafından karşılanmasını öngörmektedir.

2011 yılından önce de bir takım sorumluluk ve yangın sigortaları ile birlikte küçük limitlerle de olsa çevre kirliliği teminatı içeren sigortalar düzenlenmekteydi. Bu sigortalar aniden ya da bir kaza sonucu ortaya çıkan hasarları güvence altına alıyordu. Şimdi çevre kirliliği sigortaları ile sonuçları ağır ağır ortaya çıkan ve asıl büyük çevre kirliliği yaratan hasarlar kapsam içine alınmaktadır.

Bu arada bu çevre kirliliği sigortaları, hem sigortayı yaptıran kişi veya kuruluşun arazisi içinde meydana gelen kirlenmelere karşı, hem de sigortayı yaptıran kişi veya kuruluşun arazisi dışında ortaya çıkan kirlenmelere karşı güvence sağlamaktadır.

Artık bütün sigorta şirketlerinin ürün yelpazesi içinde yer almaya başlayan çevre kirliliği sigortalarındaki büyüme, hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Çevre kirliliği sigortası genel şartlarına bakıldığında, sigortanın konusu şu şekilde belirlenmiştir: havanın, toprağın, yeraltı sularının ve iç sular ve denizlerin, beklenmedik bir şekilde kirlenmesi veya kirlenme tehlikesi yaratması yüzünden sigorta ettiren kişi veya kuruluşun karşı karşıya kalacağı tazminat taleplerini güvence altına almak.

Çevre kirliliği sigortası bu sayılan durumları sağlamak için şu güvenceleri vermektedir:

  • Poliçede ismi geçen kuruluşun, poliçede belirlenen faaliyetleri sırasında yarattığı kirlenme yüzünden üçüncü kişilerin uğradığı maddi hasarlar ve ölüm ve sakatlık gibi bedensel yaralanmalar.
  • Poliçede ismi geçen kuruluşun, kirlenme veya kirlenme tehlikesi yüzünden kuruluş dışında yapılan temizlik masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi masrafları.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin sorumluluğudur. Çevre kirliliği sigortaları da bu sorumluluk bilinci ile hayata geçirilmiştir.

Çevre kirliliği sigortası, eğer sigorta ettiren kişi veya kuruluş bu yüzden haksız taleplerle karşılaşırsa, bu durumu da güvence altına almaktadır. Gelişmiş bütün ülkelerin sigorta piyasalarında çevre kirliliği sigortaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan ülkemizde de çevre bilincinin yaygınlaşması ve sigortacılık bilincinin oturması ile bu tür sigortalar yaygınlaşacaktır.

 

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigotası yeni bir uygulama olduğundan uygulama esasları ve hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.