Finansal Sorumluluk Sigortası

Gelişen yönetim teknikleri, yeni teknolojiler, yeni trendler sigorta sektöründe de yeni ürünlerin, yeni risklerin ve yeni yaklaşımların doğmasına neden olmaktadır. Bu açıdan profesyonel sorumluluk bilinci daha çok yaygınlaşmakta ve paralelinde yeni risk algılama metodları ortaya çıkmaktadır. Yeni ortaya çıkan riskler için sigorta şirketleri yeni çözümler üretmekte ve bu şekilde sigortacılık sektörü de gelişmektedir.

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer yasalarda yapılan yeni düzenlemeler, beraberinde yeni risk faktörleri oluşturmuş, buna bağlı olarak yeni sigortacılık ürünleri şekillenmeye başlamıştır. Örneğin, yönetici sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortaları, halka arz sigortası bunlardan sadece birkaçıdır.

Şirket yöneticileri, küreselleşmenin sınır tanımadığı günümüz dünyasında, artık birçok değişkeni aynı anda değerlendirerek hızlı kararlar almak ve uygulamak zorundadır. Bu yoğun tempoda yöneticiler ister istemez bazı hatalar yapmakta, uygulamada ve bazı ihmaller yaşamaktadır. Yeni yasal düzenlemeler ve sözleşmelerden doğan yükümlülükler nedeniyle de çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte yönetici sorumluluk sigortası, yöneticilerin bu zorlu koşullardaki gerçek hatalarını ya da suçlanmalarını güvence altına almaktadır. Bu güvence, sigorta ettirenin ve ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin hatalı davranışları yüzünden ortaya çıkacak zararlar içindir. Yönetici sorumluluk sigortası, aynı zamanda bu kişilerin ödemek zorunda kalacağı savunma masraflarını, soruşturma masraflarını, kovuşturma masraflarını ve benzeri giderleri güvence altına alan ek güvenceler de sunmaktadır. Yöneticilere yapılacak tazminat talepleri, hissedarlardan, ortaklardan, alacaklılardan, yatırımcılardan, rakip firmalardan, müşterilerden, şirket çalışanlarından, resmi kuruluşlardan ve bankalardan gelebilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve değişen diğer mevzuat hükümleri ile birlikte profesyoneller, müşterilerinin çıkarlarını daha çok gözetmek adına, faailyetlerinin neden olacağı sonuçlardan endişe duymadan çalışmak zorundadırlar. Bu amaçla sigorta şirketleri çeşitli meslek grupları için mesleki sorumluluk sigortaları geliştirmişlerdir. Avukatlar, muhasebeciler, mimarlar, mühendisler, teknoloji şirketleri, acenteler ve broker’lar gibi sigorta aracılarının, mesleklerini yaparlarken hatalı davranışları, kararları ya da ihmalleri ile neden oldukları zararlar, mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmaktadır.

Şirketler, büyüme stratejileri doğrultusunda ve yeni yatırım planlamaları içinde giderek daha fazla halka arz işlemleri yapmaktadır. Yoğun bir çalışma gerektiren halka arz işlemlerinin esasını ise halka arz dokümanı sayılan izahnamenin hazırlanması oluşturur. Bu izahnamede şirketin ve tarafların sorumlulukları yer alır. İşte halka arz sigortası, şirketlerin, sermaye arzını yapan hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarını güvence altına almaktadır.

Finansal sorumluluk sigortaları, yukarıda açıklanan yönetici sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortaları ve halka arz sigortası ile sınırlı değildir. Bu sayılanlar dışında, emniyeti suistimal sigortası, taşınan para sigortası, veri koruma sigortası ve benzeri yeni başka finansal sigortalar da bulunmaktadır.

Örneğin, emniyeti suistimal sigortası, sigorta ettirenin hizmetinde çalıştırdığı kişilerin kendilerine verilen nakit para, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili yetki ve tasarruflarını kötü niyetli olarak suistimal etmelerinden doğan zararları poliçede belirlenen limitlere kadar güvence altına alır.

Taşınan para sigortası ise, sigorta ettirenin hizmetinde çalıştırdığı kişilerin işyeri ile bankalar ve diğer kuruluşlar arasında taşıdığı sigorta ettirene ait çek, senet, hisse senedi, tahvil ve benzeri kıymetli evrakın taşınma sırasında göreceği zararları poliçede belirlenen limitlere kadar güvence altına alır.

Yine veri koruma sigortası, kamu veya özel kuruluşların karşı karşıya oldukları siber saldırılar yüzünden, kurumsal saygınlığın ve elektronik verilerin korunması açısından veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına güvence sağlayan bir sigorta çeşidir.

 

Finansal sorumluluk sigortalarıbirbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü koşulları bulunmaktadır. Bu sigortaların kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.