Gıda İşletmecileri Sorumluluk Sigortası

Meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısım sorumluluk sigortalarını ise yaptırıp yaptırmamakta meslek ve işyeri sahipleri özgür bırakılmıştır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, meslek ve işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir sigorta şeklidir. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde yer alan isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biri de gıda işletmecileri sorumluluk sigortası sigortasıdır.

İşyerleri muhakkak ki, ürettikleri, işledikleri ya da sattıkları gıda ürünlerini, en uygun koşullarda üretir ve en hijyenik depolarda, en iyi koşullarda korurlar. Ancak herşeye rağmen müşteriler rahatsızlanır ya da hastalanırlarsa ne olacak?

Gıda işletmecileri sorumluluk sigortası ile, poliçede belirtilen adreste gösterilen faliyet sırasında ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar yüzünden üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararlar yüzünden işyeri sahibinin karşı karşıya kalabileceği tazminat talepleri güvence altına alınmaktadır.

Sigorta tekniği açısından gıda işletmecileri sorumluluk sigortaları, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası genel şartlarına tabidir. Buna göre, bu sigortanın kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kaza, sigorta poliçesi süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişiler ölüm, yaralanma veya sağlıklarını kaybetme şeklinde bir zarara uğramış olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişilerin mal varlıklarında maddi zararlar meydana gelmiş olmalıdır.
 • Sigorta ettiren ile üçüncü kişiler arasında poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkiler bulunmalıdır.

İşte bu durumda, gıda işletmecileri sigortası ile, sigorta şirketi, işletmeci firmanın, ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, işyeri sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

Sigorta şirketi ayrıca gıda işletmecileri sorumluluk sigortası ile ilgili olarak bir dava açılmışsa, bu davada karar verilen mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de ödemekle yükümlüdür. Ancak karar verilen tazminat miktarı sigorta bedelini geçiyorsa bu durumda sigorta şirketi avukatlık ücreti dahil bütün dava masraflarını, ancak sigorta bedeli oranında öder.

Gıda işletmecileri sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve işyeri sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigorta ettirenin eşi, çocukları, evlatlıkları, kendisi ile birlikte oturan kardeşleri, damatları, gelinleri ve bakımlarını sağladığı diğer akrabaları tarafından yapılan talepler
 • Sigorta ettiren bir şirket ise, bu şirketin sınırsız sorumlu ortakları ile bu kişilerin aile fertleri tarafından yapılan talepler
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen zararlar
 • Zelzele, toprak kayması, su basması, çığ, yanardağ patlaması, infilak, yangın, duman, sis, yüzünden çürüme veya rutubet alma yüzünden meydana gelen zararlar
 • Sigorta ettiren adına hareket eden kişiler tarafından imal edilen veya işlenen mallarda işin veya teslimatın kusurlu olması yüzünden meydana gelen zararlar

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Gıda işletmecileri sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumla, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.