Kişisel Sorumluluk Sigortası

Borçlar Kanunu’na göre, bilerek veya bilmeden, dikkatsizlik, ihmal veya tedbirsiz davranışlar yüzünden, bir başkasına zarar veren kişiler, bu verdikleri zararlardan sorumludurlar ve ödemek zorundadır. Örneğin, balkonda düşen bir saksı yoldan geçen birini yaralayabilir. Bu şekilde üçüncü kişilere birçok nedenle zarar verilebilir.

Bu durumlar için yapılacak kişisel sorumluluk sigortaları, üçüncü kişilere, dikkatsiz, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilecek maddi veya bedeni zararlara karşı güvence sağlamaktadır. Kişisel sorumluluk sigortaları, bunun yanında evde çalışan kişilere veya tamir ve onarım için eve gelecek kişilere karşı işveren olarak da güvence sağlamaktadır.

Sigorta tekniği açısından kişisel sorumluluk sigortaları, üçüncü kişilere karşı mali mesuliyet sigortası genel şartlarına tabidir. Bu açıdan, meslek ve işyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve davranışları yüzünden ortaya çıkan durumlarda ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına ve canlarına bir zarar gelmesi halinde, bundan sorumludurlar.

Kişisel sorumluluk sigortaları, yapılması isteğe bağlı sorumluluk sigortalarından biridir.

Kişisel sorumluluk sigortasının kapsamı şu şekildedir:

 • Kaza, sigorta poliçesi süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişiler ölüm, yaralanma veya sağlıklarını kaybetme şeklinde bir zarara uğramış olmalıdır.
 • Kaza sonucunda üçüncü kişilerin mal varlıklarında maddi zararlar meydana gelmiş olmalıdır.
 • Sigorta ettiren ile üçüncü kişiler arasında poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkiler bulunmalıdır.

Sigorta şirketi ayrıca kişisel sorumluluk sigortası ile sigorta ettiren kişiyi hem haklı taleplere karşı hem de yersiz ve aşırı taleplere karşı da korumaktadır.

Kişisel sorumluluk sigortası aşağıda sayılan durumları kapsam dışında tutmaktadır:

 • Bilerek, kasten yapılan olaylar sonucu ortaya çıkan zarar talepleri
 • Bir sözleşme veya özel bir anlaşmaya dayanan ve meslek sahibinin yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
 • Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigorta ettirenin eşi, çocukları, evlatlıkları, kendisi ile birlikte oturan kardeşleri, damatları, gelinleri ve bakımlarını sağladığı diğer akrabaları tarafından yapılan talepler
 • Sigorta ettiren bir şirket ise, bu şirketin sınırsız sorumlu ortakları ile bu kişilerin aile fertleri tarafından yapılan talepler
 • Motorlu nakil araçları ve römorkların, motorlu bisikletlerin ve her çeşit hava nakil aracının sürücüleri veya sahiplerine karşı ileri sürülen talepler
 • Otomobil, motosiklet, bisiklet, deniz motoru, at, boks, güreş yarışlarına, antremanlar dahil katılmaktan doğan talepler
 • Her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal, ayaklanma ve iç kargaşalıklar yüzünden meydana gelen bütün zarar talepleri
 • Zelzele, toprak kayması, su basması, çığ, yanardağ patlaması, infilak, yangın, duman, sis, yüzünden çürüme veya rutubet alma yüzünden meydana gelen zararlar
 • Üçüncü kişilere ait olan ve sigorta ettirene koruma, nakil, tamir veya işlenmek üzere veya benzer bir nedenle bırakılan malların uğrayacağı zararlar
 • Sigorta ettiren adına hareket eden kişiler tarafından imal edilen veya işlenen mallarda işin veya teslimatın kusurlu olması yüzünden meydana gelen zararlar
 • Aynı kişilerin çalıştıkları bina ve araziye yaptıkları hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

Kişisel sorumluluk sigortası ile, sigorta şirketi, sayılan durumlarda ortaya çıkan zararları tazmin etmek sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar üstlenmiş olmaktadır. Buradaki güvence, meslek sahibinin poliçe süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyetler yüzünden hem poliçe dönemi içinde hem de poliçe vadesinin bitiminden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkacak zararlar için verilmektedir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Kişisel sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.